Huurvoorwaarden

Hieronder de belangrijkste aandachtspunten. Voor het volledige huurcontract zie onderaan of klik hier .

 

Waarborg en vrijstelling

De waarborg is betaalbaar in contanten of via bankoverschrijving bedraagt €1000 dit is niet de vrijstelling voor de verzekering want deze bedraagt 1650€ per schadegeval. Vergeet dit aub niet in orde te brengen bij vertrek want zonder waarborg kunnen wij u niet laten vertrekken. Onze werkelijke vrijstelling van de verzekering is in feite veel hoger dan dit bedrag dus mogen wij u vragen om het gehuurde goed met zorg en als een goede huisvader/-moeder te behandelen. De waarborg zal u ongeveer een week na het einde van de huurperiode worden teruggestort dit om eventuele boetes en schade te kunnen verrekenen.

Reservering
Uw reservatie is pas geldig en bevestigd na het betalen van 50% van de totale huursom. Reserveren tenminste 1 week op voorhand. Weekend of midweek reservatie ten vroegste 3 dagen vooraf. Het saldo dient te zijn voldaan uiterlijk 4 weken voor vertrek. Prijzen en beschikbaarheid verkregen via een online offerte zijn steeds onder voorbehoud van schrijffouten van het computerprogramma. 

Taksen
21% BTW is inbegrepen in al onze prijzen

Stalling auto
U kan uw auto kostenloos bij ons parkeren, maar wel steeds op eigen risico.

Instructie
Bij vertrek krijgt u praktische instructies ivm het gebruik van de gehuurde motorhome. Neem hiervoor dus de tijd om te luisteren en stel gerust vragen indien u iets niet begrijpt. Dit gaat uw reis alleen maar ten goede komen.

Op tijd terugbrengen
Wij stellen alles in het werk u tijdig te laten vertrekken. Bij te laattijdig terugbrengen, wordt elke begonnen dag extra aangerekend à 80€.  Het is dan ook een kwestie van goed fatsoen dat u op de afgesproken tijd de wagen terugbezorgd.

Netheid en het poetsen van de motorhome
U krijgt de wagen gepoetst mee, zo krijgen we deze ook graag van u terug. Indien de motorhome niet netjes en gepoetst binnenkomt na de huurperiode zien wij ons genoodzaakt om het bedrag van 100 euro voor de binnenzijde. Voor de buitenzijde hebt u de keuze om dit door ons te laten doen voor 50 euro of ook zelf te poetsen. Indien u dit zelf doet mag u dit zeker niet doen met schuursponsjes of zeer krachtige detergenten. Het is verboden te roken en te frituren binnenin de motorhome. WC reservoir en afvaltank dienen ten allen tijde zelf geledigd te worden en de watertank en dieseltank opnieuw gevuld bij inlevering van de wagen.

Staat v/h voertuig                                                                                                                                                                        Voor vertrek en na aankomst wordt de eventuele schade en gebreken aan het voertuig genoteerd in tweevoud op de huurovereenkomst. Bijkomende schade na de huurperiode zal worden verrekend in de waarborg.

 

 

Hieronder vindt u de volledige tekst met huurvoorwaarden zoals opgenomen in het contract. Een kopie van het volledige huurcontract met deze bijhorende huurvoorwaarden kan u steeds bij ons op de zaak verkrijgen. Huurvoorwaarden

  

1. Overeenkomst
2. Vertrekgarantie
3. Rijbewijs en identiteitskaart
4. Leeftijd
5. Prijsberekening - Reservatie
6. Waarborg
7. De huurprijs omvat
8. Ongevallen - schade - vertredingen -defecten
9. De huurprijs omvat niet


10. Annulatie
11. Huurperiode
12. Gebruik van het voertuig en toebehoren
13. Verzekeringen
14. Afhalen en terugbezorgen
15. Overmacht
16. Voorbehoud
17. Betwisting1. OVEREENKOMST


Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding – zonder voorbehoud – van onze volledige huurvoorwaarden.
Deze overeenkomst is eveneens van toepassing in geval van gratis ter beschikking stellen van een motorhome.

 

2. VERTREKGARANTIE


Indien om welke reden ook, het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, heeft de huurder het recht een vervangend voertuig te eisen, zoals de verhuurder het recht heeft een ander voertuig ter beschikking te stellen, uiteraard onder voorwaarden van vergelijkbaarheid.

In geen geval kan de verhuurder algemeen aansprakelijk gesteld worde,n noch kan de klant een schadevergoeding eisen bij het niet ter beschikking stellen van een ander voertuig ten gevolge van overmacht. Doch de klant zal op dat ogenblik zijn volledige huursom terugbetaald krijgen van de verhuurder. 3. RIJBEWIJS EN IDENTITEITSKAART

De huurder moet een fotokopie voorleggen van rijbewijs en identiteitskaart. 4. LEEFTIJD 

De minimum leeftijd voor het besturen van het voertuig bedraagt 23 jaar. 5. PRIJSBEREKENING – RESERVATIE

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 50% van de huursom. Het saldo dient betaald te zijn uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten op de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren. 6. WAARBORG

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. De waarborgsom bedraag € 1000. Te voldoen in contanten of met bankoverschrijving voor vertrek op rekening gestort van D&G. De waarborg zal terug worden overgeschreven 1 week na terugbrengen van de motorhome en dit op rekening van de huurder, en indien het voertuig in dezelfde staat werd terugbezorgd als waarin hij het ontvangen heeft en wanneer alle kosten, schadevergoedingen en/of boetes betaald zijn.

In mindering van de waarborg kunnen komen: Boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten, kapotte banden, krassen van takken. Beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet gereinigde wagen, enz…

De controle van terugontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen en/of gebreken. 7. DE HUURPRIJS OMVAT

De huurprijs omvat de wettelijke verplichte verzekering tegenover derden (BA) alsook de dekking brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, en botsing met dieren, diefstal en eigen schade (ongeval, vandalisme of kwaad opzet). Deze verzekering is afgesloten bij de maatschappij AXA Belgium N.V. De algemene voorwaarden van toepassing op dit verzekeringscontract, waarvan U verklaart ofwel een kopie ontvangen te hebben, ofwel een kopie ter inzage heeft verkregen, maken integraal deel uit van deze overeenkomst.  

Op de waarborg diefstal en eigen schade (ongeval, vandalisme of kwaad opzet) is een vrijstelling van toepassing van 1650 euro per schadegeval. Een schadegeval is ieder feit dat schade heeft veroorzaakt welke aanleiding kan geven tot toepassing van het contract. Deze vrijstelling blijft steeds ten laste van de huurder en zal bij teruggave van de motorhome verrekend worden met de verstrekte waarborg. Uiteraard zal bij een schadegeval van meer dan 1000 euro of bij meerdere schadegevallen deze waarborgsom niet volstaan om de vrijstelling(en) te dekken en zal de huurder verplicht zijn het verschil bij te betalen.

Indien de verzekeringsmaatschappij het schadegeval niet dekt bijvoorbeeld ten gevolge van schade voortvloeiend uit grove schuld van de verzekerde (bv. alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/bloed) dan valt deze schade volledig ten laste van de huurder van de motorhome. 5 (Wij verwijzen voor een lijst van uitsluitingen naar de algemene voorwaarden “comfort auto” van de maatschappij AXA Belgium N.V.) 8. ONGEVALLEN – SCHADE – OVERTREDINGEN – DEFECTEN

De onderweg noodzakelijke reparaties aan motor en mechaniek, mits voorlegging van een duidelijke en officiële factuur op naam van: D&G MOTORHOMES, GESTELHOFLEI 16 b/c, 2820 BONHEIDEN BTW 0744.234.379.

Gewone kassabonnen worden niet aanvaard. Herstellingen dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage. Voor reparaties vanaf €100 is de huurder verplicht zich in verbinding te stellen met de verhuurder, zo niet behoudt deze zich het recht voor terugbetaling te weigeren.

Indien een herstelling geschiedt aan het einde van de huurperiode moet de huurder zich met bekwame spoed huiswaarts begeven. Bij elk ongeval of defect wordt door de huurder steeds de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij verwittigd die instaat voor de bijstand en eventuele repatriëring van het voertuig.

Bij verkeersongeval dient een proces-verbaal opgemaakt te worden door de plaatselijke politie. In ieder geval moet bij om het even welke uiterlijke schade het blauwe Europese aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend worden. Bij niet of niet correct invullen van de papieren wordt de schade aan de huurder aangerekend.

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen, in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden, processen die toegezonden worden na de huurperiode worden zonder meer overgemaakt aan de verhuurder die deze laatst heeft gehuurd.

Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.

De gebruiker of huurder ontslaat D&G MOTORHOMES van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz.. die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien , wat ook de oorzaak van het ongeval of schade is.

D&G MOTORHOMES is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz… 9. DE HUURPRIJS OMVAT NIET

 • De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen tengevolge van eigen verkeerd gebruik.
 • De kosten van beschadigingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik (rijden op niet verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, etc…)
 • Brandstof.
 • De verzekering van de prsoonlijke bezittingen van de huurder, tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten.
 • De verzekering “inzittenden” tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten. 10. ANNULATIE

Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch recht op terugbetaling van het voorschot. 11. HUURPERIODE

 • Week: Vrijdag 15 uur tot Vrijdag 10 uur.
 • Midweek: Maandag 15 uur tot Vrijdag 10 uur.
 • Weekend: Vrijdag 15 uur tot Maandag 10 uur

Wanneer door technisch defect een wagen niet op de overeengekomen dag kan vertrekken, doch pas de volgende dag, blijft de huurovereenkomst gelden. De huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadeloosstelling. 12. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG EN TOEBEHOREN

De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen. Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden. Het is verboden klevers e.d. op het voertuig aan te brengen. D

e huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof, motoroliepeil, enz. te controleren. De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band, de kapotte band wordt hersteld of vervangen. Het gebruik van frituurolie of licht ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden. Het gebruik van bagage / fietsendrager / luifel / antenne / tv en alle andere toebehoren is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit voortkomende schade eveneens. Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.

Het is ten strengste verboden te roken in het voertuig, bij het niet naleven zal er een schadevergoeding van € 150 worden opgelegd voor het te laten reinigen van het interieur, zoals kussens / gordijnen, enz… 13. VERZEKERINGEN

Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden opgegeven te worden. Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het bezit hebben van verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de verhuurder van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten. Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s zoals politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlogen, enz. alsook in gebieden gevaarlijk voor natuurrampen.

Uitgesloten van verzekering zijn:

 • Beschadigingen tijdens het vervoer van het voertuig, het aan boord nemen of lossen.
 • Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, nalatigheid of als van het rijden over al dan niet berijdbare wegen.
 • Schade aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding bvb. Inwendige schade, schade aan de tevens 100% ten plexi – ramen of het lakwerk door zorgeloos reinigen. Diefstal van onderdelen uit de motorhome is ten laste van de huurder.

Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht. Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling door de betrokkene bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting tegenover de verzekerde huurder. Elke motorhome is verzekerd voor evenveel personen als er plaatsen zijn opgegeven op het deel “A” van het schouwingsbewijs. 14. AFHALEN EN TERUGBEZORGEN

Parkeren van de eigen wagen op het terrein van D&G MOTORHOMES tijdens het gebruik van de huurwagen is kosteloos, doch op volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.

De voertuigen worden afgeleverd in onberispelijke staat en dienen aldus zo teruggebracht te worden. De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van de afhaling, namelijk bij D&G MOTORHOMES, Gestelhoflei 16 b/c te Bonheiden, op de schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip. Eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de huur, ook niet gedeeltelijk. Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip e plaats terug te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend a rato €40 per uur. Deze vergoeding kan in mindering gebracht worden op de waarborgsom. Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd en volledig teruggebracht worden, zoniet worden de reinigingskosten en/of installatiekosten volgens bijgevoegd tarief aangerekend. 15. OVERMACHT

Indien de gehuurde wagen door overmacht (bijvoorbeeld ongeval) niet kan ter beschikking gesteld worden aan de huurder, zal voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terugbetaald worden. In ieder geval zal de verhuurder de nodige maatregelen nemen om een ander gelijkwaardig voertuig ter beschikking te stellen. Indien dit niet gebeurt binnen de 24 uur, kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of reductie. Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald, en de huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook.16. VOORBEHOUD

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurovereenkomst. 17. BETWISTING

In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel van D&G MOTORHOMES is gevestigd. Alle betwistingen dienen ons toegezonden te worden via aangetekend schrijven binnen de acht dagen.